Strona główna
  Aktualności

Polityka prywatnoœci

 

"Społem" Spółdzielni Spożywców w Koninie


W zwišzku ze zmianš przepisów dotyczšcych ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: W niniejszej Polityce znajdš Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatnoœć Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez www.spolem-konin.pl.


Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej spolem-konin.pl jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibš przy ul. Chopina 9, 62-510 Konin, NIP: 6650001059, REGON: 01074816.

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

 1. Strona internetowa spolem-konin.pl może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania ze strony internetowej w szczególnoœci:
  1. podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo),
  2. automatycznie podczas wizyty na stronie spolem-konin.pl
 2. Serwis gromadzi następujšce dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, adres e-mail, adres IP.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

 1. Dane osobowe Użytkowników mogš być przetwarzane w celach marketingu - wysyłki informacji handlowych drogš elektronicznš - wyłšcznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
 2. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalnoœć przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowišzywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogš Państwo skorzystać wysyłajšc maila na adres: kss@spolem-konin.pl
 3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług œwiadczonych za pomocš Serwisu.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu zapewnienia integralnoœci i poufnoœci danych Administrator przyjšł Politykę ochrony danych, która kompleksowo okreœla zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiajšce dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłšcznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator stosuje rozwišzania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalnoœci osób dokonujšcych tych operacji.
 3. Administrator dokłada należytej starannoœci, aby podmiotu z nim współpracujšce dawały gwarancje stosowania odpowiednich œrodków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzajš dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. Administrator prowadzi na bieżšco analizę ryzyka i monitoruje adekwatnoœć stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Społem swoje dane, Społem zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczš, zgodnie z obowišzujšcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczšcych ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych œrodków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Państwa dane osobowe sš przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane sš dane. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Po upływie okresu przechowywania danych będš one trwale usunięte lub zanonimizowane.

Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treœci witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętujšc jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treœci, w tym reklam. Społem stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane sš wykorzystywane jedynie wewnštrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane sš w celu:
  1. dostosowania zawartoœci Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególnoœci poprzez rozpoznawanie urzšdzenia końcowego Użytkownika;
  3. tworzenia statystyk i analiz dotyczšcych sposobu korzystania ze strony internetowej;
  4. utrzymania sesji Użytkownika;
  5. dostarczania Użytkownikowi treœci reklamowych.
 3. Cookies mogš być zamieszczane w urzšdzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służš do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystajš, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Społem, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urzšdzeniu końcowym, służšce do przeglšdania stron internetowych (np. przeglšdarka internetowa) wprowadza domyœlne przechowywanie Cookies w urzšdzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogš dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczšcych Cookies. Ustawienia te mogš zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatycznš ustawienia Cookies bšdŸ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urzšdzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne sš w ustawieniach i instrukcjach dotyczšcych oprogramowania (przeglšdarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwoœć wyłšczenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglšdarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłoœci może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłšczenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwoœci przeglšdania treœci zamieszczanych na stronie.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będš zamieszczone w urzšdzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urzšdzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urzšdzeniu końcowym Użytkownika nie powodujš zmian konfiguracyjnych w urzšdzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urzšdzeniu.
 10. Informacje dotyczšce Cookies majš zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony internetowej.
 11. Administrator wskazuje, że dane pochodzšce z plików Cookies oraz adres IP użytkownika mogš być udostępnione podmiotom zewnętrznym, udostępniajšcym narzędzia analityczne na potrzeby ruchu internetowego na stronie np. Google, Analytics.

Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy Zarzšdzenia Społem nr 1/2018 z dnia 25.05.2018r. i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku. Zmiana treœci Polityki może nastšpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagajš formy pisemnej pod rygorem nieważnoœci.
 3. Prawem właœciwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Zmiana Polityki prywatnoœci

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki na stronie internetowej.

 
 
Copyright by www.d4u.glt.pl